Skip links

Regulamin

Konkursu Innowacyjny Lider 2024

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Innowacyjny Lider 2024” (dalej „Konkurs”) jest firma: HEXAGON NETWORK Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (dalej „Organizator”).

1.2. Konkurs – w zakresie rejestracji Uczestników oraz wypełniania i wysyłania Formularzy Konkursowych – prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.innowacyjnylider.com (dalej „Portal”).

1.3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

1.4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują członkowie kapituły wybrani przez Organizatora (dalej „Jury”).

1.5. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator w porozumieniu z Audytorem.

2. Uczestnicy

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne oraz podmioty prawne (firmy, instytucje, organizacje) (dalej: „Uczestnik”) pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami pkt 3 poniżej.

2.2. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w 2022 i 2023 r. – pełniąc funkcję w organach zarządczych przedsiębiorcy (w przypadku spółek kapitałowych – zarząd, rada nadzorcza) – wykazała się najbardziej innowacyjnym podejściem w działalności zarządzanego przez tę osobę podmiotu.

2.3 Uczestnikiem może być również podmiot prawny (firma, instytucja, organizacja, przedsiębiorstwo), który w 2022 / 2023 roku przedstawił innowacyjny produkt / usługę / rozwiązanie.

2.4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

2.5. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 2.3. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

3. Rejestracja

3.1. Prawo do zgłoszenia Uczestników do Konkursu, przysługuje wszystkich osobom fizycznym fizycznym, które ukończyły 18 lat oraz firmom zarejestrowanym w Polsce oraz krajach EU, działajacych od ponad 12 miesięcy w przypadku startupów od 6 miesięcy do nią zgłoszenia do konkursu. Prawo to nominacji przysługuje:

3.1.1. Przedstawicielom podmiotu, którym zarządza Uczestnik zgłaszany do Konkursu;
3.1.2. Członkom Kapituły Konkursu Innowacyjny Lider 2023;
3.1.3. Przedstawicielom partnerów i sponsorów Konkursu Innowacyjny Lider 2023;
3.1.4. Organizatorowi Konkursu Innowacyjny Lider 2023;

3.2. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu

3.2.1 Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Portalu (https://innowacyjnylider.com/rejestracja/) i zatwierdzeniu go zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz postanowieniami niniejszego pkt 3 Regulaminu oraz uiszczenia opłaty zgłoszeniowej (w przypadku zgłoszenia zespołowego zarządu firmy oraz marki, produktu lub usługi ) zgodnie z postanowieniami pkt 5 poniżej.
3.2.2 Zgłoszenie powinno obejmować co najmniej, imię i nazwisko Uczestnika, nazwę podmiotu, w którym pełni funkcję w organach zarządczych, zwięzłe przedstawienie firmy tego podmiotu, oraz osiągnięć Uczestnika oraz zwięzłe uzasadnienie dlaczego w/w Uczestnik zasługuje na nagrodę. Ponadto, zgłoszenie powinno wskazywać dane Podmiotu zgłaszającego, wybór kategorii, oraz informacje kontaktowe.

3.3. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone do Organizatora nie później niż do dnia 25.06.2023 pod rygorem jego nieuwzględnienia w Konkursie.

3.4. Zgłoszenia mogą być wysyłane na adres mailowy: [email protected] lub poprzez formularz dostępny na stronie https://innowacyjnylider.com/rejestracja/

3.5. Organizator może uzależnić potwierdzenie zgłoszenia m.in. od uwiarygodnienia danych wskazanych w zgłoszeniu.

3.6. Organizator niezwłocznie po potwierdzeniu zgłoszenia, zgodnie z pkt 3.1 do 3.5. powyżej, poinformuje Uczestnika o poprawności dokonanego zgłoszenia. W przypadku nominacji, Uczestnik w terminie do dnia 26.06.2023 poinformuje Organizatora czy wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie i niezaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie pozbawiony możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

4. Kategorie Konkursu Innowacyjny Lider 2023

Kategorie

4.1. Uczestnicy mogą być zgłaszani w jednej z następujących kategorii (dalej: „Kategorie”):

4.1.1.Dom / Budownictwo / Prop-tech

4.1.2. B2B / Przemysł / Industry 4.0

4.1.3. E-commerce / Marketplace

4.1.4. Energia / Green-tech

4.1.5. Farmacja / Zdrowie / Med-tech

4.1.6. Finanse / Ubezpieczenia / Fin-tech

4.1.7. Instytucje społeczne / NGO

4.1.8. Instytucje rządowe / GOV

4.1.9. Instytucje Kultury / Sztuka

4.1.10. Marketing / Mar-tech / Ad-tech

4.1.11. Media / Entertainment / Gaming 

4.1.12. Moda / Lifestyle

4.1.3. Motoryzacja / Mobility

4.1.14. Napoje / Alkohol 

4.1.15. Żywności / Food-tech

4.1.16. Retail / Handel 

4.1.17. Software / Aplikacje

4.1.18. Sport /  Hobby /  Turystyka 

4.1.19. Technologie / Telco  / IT

4.1.2. 20.Transport / Logistyka

4.1.21. RTV / AGD / Smathome

4.1.22. Rolnictwo / Agri-tech

4.1.23. Security / Defense  

4.1.24. Uroda / Beauty-tech

4.1.25. Usługi profesjonalne / Consulting

4.1.26. Zgłoszenie zespołowe – Innowacyjny Zarząd

Głosowanie

4.2. Wybór zwycięzców w każdej Kategorii dokonywany jest przez Jury w głosowaniu zwykłą większością głosów na przygotowanych przez Organizatora kartach głosowania. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik w danej Kategorii, Jury zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.

4.3. W przypadku, gdy najwyższy wynik w danej Kategorii uzyska Uczestnik, który nie wyraził zgody na wzięcie udziału w Konkursie i nie zaakceptował postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z pkt 3.6. powyżej, tytuł przyznany zostanie osobie, która uzyskała kolejny najwyższy wynik w danej Kategorii.

4.5. Głosowanie Jury odbędzie się do 27.06.2023 r.

4.6. Na wniosek członka Kapituły, umożliwia na oddanie głosu przez danego członka drogą korespondencyjną. W takiej sytuacji organizator udostępni danemu członkowi Kapituły kartę do głosowania, którą członek powinien własnoręcznie uzupełnić i wysłać pocztą na adres [email protected] w terminie do dnia 26.06.2023 r.

Ogłoszenie wyników

4.7. Imiona i nazwiska Uczestników, którzy uzyskali tytuł Innowacyjnego Lidera 2023 w danej Kategorii („Tytuł”), zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej („Gala”), która odbędzie się dnia 29  czerwca 2023r. w Pałacu w Wilanowie w Warszawie.

4.8. Imiona i nazwiska Uczestników mogą być również opublikowane na portalu internetowym Organizatora.

4.9. Organizator jest właścicielem wszelkich praw do Tytułów, a Zwycięzca otrzymuje uprawnienie wyłącznie do wskazywania, że otrzymał Tytuł w ramach Konkursu.

4.10. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagród (dalej „Nagrody”).

4.11. W stosunku do Nagród, co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

4.12. W przypadku ich przyznania, Nagrody zostaną wręczone w ramach Gali lub po Gali w sposób określony przez Organizatora. W przypadku nieobecności podczas Gali osoby, której ma być wręczona Nagroda lub osoby, która reprezentuje go za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni ze Zwycięzcą sposób i miejsce przekazania Tytułu lub Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z danym Uczestnikiem.

4.13. Uczestnik uprawniony jest do zrzeczenia się Tytułu i/lub Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak prawo do wymiany Tytułu i/lub Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. Zrzeczenie się Tytułu i/lub Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Tytułu/Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Uczestnika w oparciu o kryteria określone w Regulaminie.

5. Opłaty za zgłoszenie i udział w Konkursie  i Gali

5.1. Udział w Konkursie osoby indywidualnej oraz startupu jest dobrowolny i bezpłatny,  wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://profile.executivesummit.eu/il-registration/ .

5.2 W przypadku zgłoszenia marki / produktu / usługi / rozwiązania uczestnictwo w Konkursie wiąże się wniesieniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 3 990  zł + 23% VAT.

5.3. Udział w Gali Finałowej Konkursu Innowacyjny Lider oraz Konferencji CEO Summit 2023 dla kandydatów, którzy zgłosili się w konkursie Innowacyjny Lider wynosi 490 zł + 23% VAT, dla dodatkowych uczestników z firmy 990 zł + 23% VAT.

5.4. Opłata powinna zostać dokonana przelewem lub kartą płatniczą wraz z następującym tytułem: „Zgłoszenie do Konkursu Innowacyjny Lider i udział w CEO Summit 2023 i Gali”.

5.4. Opłatę należy uiścić niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 7 dni od daty rejestracji. Za datę dokonania opłaty uważa się dzień zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora.

5.5. Potwierdzenie dokonania opłaty w formacie JPG lub PDF należy przesłać Organizatorowi na adres e-mail: [email protected]  wraz z następującymi danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT:

5.5.1. Nazwa płatnika, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP;
5.5.2. Dane osoby lub osób uczestniczących, imiona i nazwiska uczestników Gali;
5.5.3. Zgoda na wystawianie faktury bez podpisu i wysyłanie faktury drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych Uczestników oraz innych osób, których dane zbierane są w związku z Konkursem (dalej „Dane”) jest Organizator.

6.2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem, selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają Tytuły; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz jego stanowiska. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą one przetwarzane również w innych celach, związanych z projektami prowadzonymi przez Organizatora w tym w celach marketingowych oraz innych podmiotów powiązanych kapitałowo z Organizatorem.

6.3. Uczestnik oraz inne osoby, których dane zbierane są w związku z Konkursem, mają prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do informowania Organizatora o zmianach Danych.

6.4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Konkursie.

7. Materiały konkursowe, licencja do przekazanych materiałów

7.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, najpóźniej do dnia 27.06.2023 r. każdy z Uczestników powinien wypełnić przygotowany przez Organizatora „Formularz Rejestracyjny” w którym może załączyć prezentacje zgłoszeniową i materiały video, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu.

7.2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga wypełnienia wszystkich jego pól, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz zawartymi tam informacjami, w szczególności co do formy (formatu) załączanych plików, a także długości opisów i podawanych informacji. W ramach Formularza Rejestracyjnego – Organizator rekomenduje załączenia do niego filmu prezentującego danego Uczestnika (dalej: „Film”), którego czas trwania oraz rozmiar nie może przekraczać 3 minut i 100 MB.

7.3. Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Rejestracyjnego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) w następujących celach:

7.3.1. we wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych, o wyniku i przebiegu konkursu;

7.3.2. w celach archiwalnych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;

7.4. W celach określonych w punktach 4.4.1. i 4.4.2. powyżej, Organizator jest uprawniony do korzystania z Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji. Zezwolenie zostaje udzielone na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Uczestnika.

7.5. Organizator może odrzucić Formularze Rejestracyjne wypełnione niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowo, niekompletne oraz wysłane po terminie.

7.6. Uczestnik oświadcza, że wszelkie informacje podawane w ramach Formularza Rejestracyjnego są zgodne z prawdą i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną.

7.7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Rejestracyjnego przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Organizatora w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy lub know-how.

7.8. W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem danych lub informacji, o których mowa w pkt 4.8. powyżej, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń), Uczestnik zobowiązuje się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej.

7.9. Przedstawiciele Organizatora w terminie do dnia 27.06.2023 r. dokonają sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń, w tym Formularza Rejestracyjnego pod kątem poprawności ich wypełnienia i zgodności z niniejszym Regulaminem.

8. Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny HEXAGON NETWORK Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, kategorię zgłoszenia, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania lub właściwego uzupełnienia, zgodnie z pkt 7.3.

8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora pisemnie pod wskazany przez osobę składającą reklamację adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail.

9. Korzystanie z Portalu

9.1. Portal udostępniany jest w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

9.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

9.3. Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Portalu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niezależnie od tego Organizator informuje, że korzystanie z Portalu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych. W celu minimalizacji tych zagrożeń użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację użytkownika sieci Internet.

9.4. W ramach korzystania z Portalu zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Organizatora lub użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

9.5. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje i moralność.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym leżących po stronie użytkownika, a w szczególności wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub dostępu użytkownika do sieci.

9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w pracy Portalu wywołane działaniem czynników niezależnych od Organizatora, siły wyższej, awarią sprzętu, oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym infekcje wirusowe oraz cyberataki, działań lub zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.

9.8. Do wszelkich reklamacji użytkownika związanych z funkcjonowaniem Portalu stosuje się odpowiednio przepisy pkt 10 niniejszego Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na portalu internetowym Organizatora. Wszystkie treści zawarte w w/w materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

10.2. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, np. zmian terminu Gali Finałowej, Terminu zgłoszeń do konkursu. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

10.3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

10.4. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu Zwycięzcy. W takim przypadku Komisja może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, w tym z pkt. 8.4. powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika stosując odpowiednio zasady wyboru przewidziane Regulaminem.

10.6. Organizator informuje, że w ramach Konkursu partnerzy Konkursu w porozumieniu z Organizatorem mogą ufundować dla Uczestników dodatkowe nagrody.

GALA KONKURSU

Odbędzie się w 29/06/ 2023, o godzinie 19:00 w Ogrodach i Oranżerii Pałacu w Wilanowie w Warszawie.

GALA FINAŁOWA
W Oranżerii Pałacu w Wilanowie
COCKTAIL
Ogrody Pałacu w Wilanowie
NETWORKING
Oranżeria i Ogrody Pałacu w Wilanowie
CZAS WOLNY
Zwiedzanie wystawy i ogrodów

POBIERZ
INFORMACJE
DODATKOWE

This website uses cookies to improve your web experience.